مــحـصولات

برنج هندي
انواع برنج در اين كشور وجود دارد كه ارقام مختلف آن عبارتند از شربتي ، باسماتي ، ارناين ، پوسا و 1121

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی