مــحـصولات

برنج تايلندي
انواع برنج بذر متوسط در اين كشور وجود دارد هم به صورت استيم سيله و هم به صورت سفيد مي باشند. بسته بندي آن معمولا ضعيف و به صورت كيسه نايلوني مي باشد.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی