مــحـصولات

نخود
توليد كشورهاي ايران و هند و كاندا است. اندازه و سايز آن بنا به تقاضاي مشتريان 38/36 ، 4./38 – 44/42 مي باشد. بسته بندي آن هم به صورت 15، 20 ،‌25 ، 50 كيلو و بنا به تقاضاي مشتري صورت مي گيرد.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی