مــحـصولات

پسته
معمولا صادرات آن از ايران انجام مي شود و واردات آن به كشور ايران صورت نمي گيرد. انواع صادراتي آن عبارتند از كله قوچي ، اكبري ، احمد آقايي ، فندقي . بعضي از شركت ها مغز آن را مصرف مي كنند.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی