مــحـصولات

عدس دال
در بازارهاي عربي – آفريقايي مصرف زيادي دارد و بسته بندي آن بنا به تقاضاي مشتري 15، 20 و 50 كيليويي مي باشد.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی