اخبار اقتصادی

قیمت برنج هندی و پاکستانی
برنج 1121 خالص سلا 55،000 روپیه
برنج 1121 خالص استیم 67،000 روپیه
برنج سوگاندا سلا 42،000 روپیه
برنج شربتی سلا 42،000 روپیه
برنج پی آر 11 سلا 33،000 روپیه
برنج سوپر باسماتی پاکستان 950 دلار
برنج پی کی 386 پاکستان 630 دلار

کلیه قیمت ها بر اساس سی اف آر بندرعباس به ازاء هر تن کالا می باشد.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی