اخبار اقتصادی

امکان پرداخت الکترونیکی مالیات از تیر فراهم شد
به گزارش خبرنگار مهر، نادر آریا گفت: امکان پرداخت الکترونیکی مالیات فراهم شد. مدیر طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از فراهم شدن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد.

مدیر طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با افتتاح سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات، مودیان می توانند از تیرماه سال جاری و بعد از آن بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی و از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

وی ادامه داد: مودیان مالیاتی می توانند نسبت به صدور قبوض پرداخت مالیات، چاپ قبوض (در صورت تمایل مودی به پرداخت در شعب بانکی و یا استفاده از دستگاه های ATM) و یا پرداخت اینترنتی مالیات (بدون نیاز به مراجعه به بانک و یا دستگاه های ATM) و نیز مشاهده فهرست و وضعیت قبوض مالیاتی صادره و پرداختی خود، از این طریق اقدام نمایند.
92/04/01 منبع:خبرگزاری مهر

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی