اخبار اقتصادی

گشایش ال سی به روپیه برای بازرگانان ایرانی
آسیا: 1391/2/5: پس از نشست اتاق تهران با هیئت تجاری هند، چندین مورد ال سی برای تجار ایرانی در کشور هندوستان گشایش یافته است و این امیدواری وجود دارد که حجم گشایش اعتبارات اسنادی به روپیه برای بازرگانان ایرانی افزایش یابد.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی