اخبار اقتصادی

واردات 2/1 ميليارد دلار برنج در سال 90
امارات متحده عربي، هند و پاكستان عمده‌ترين کشورهاي صادركننده برنج به ايران در مدت مذكور بوده‌اند؛ ميزان واردات از امارات در سال گذشته 661 هزار تن به ارزش 539 ميليون دلار بوده و اين كشور به لحاظ وزني 68/43 درصد و به لحاظ ارزشي 04/43 درصد از سهم کل واردات برنج را به خود اختصاص داده است.424 هزار تن برنج به ارزش 393 ميليون دلار نيز از هندوستان خريداري شده و اين کشور به لحاظ وزني 01/28 درصد و به لحاظ ارزشي 35/31 درصد از سهم کل واردات برنج به کشورمان را به خود اختصاص داد.همچنين در اين مدت 229 هزار تن برنج به ارزش 181 ميليون دلار از پاكستان به کشورمان وارد شده و اين کشور از نظر وزني 16/15 درصد و از نظر ارزشي 47/14 درصد از سهم کل واردات برنج به کشور را به خود اختصاص داد.همچنين 199 هزار تن به ارزش 140 ميليون دلار از ديگر كشورها وارد شده بوده که به لحاظ وزني 15/13 درصد و به لحاظ ارزشي 14/11 درصد از سهم کل واردات برنج به ايران را نشان مي‌دهد.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی