اخبار اقتصادی

افزایش روبه رشد قیمت برنج هند و پاکستان
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، افزایش اخیر قیمت های برنج هند و پاکستان همچنان ادامه خواهد یافت. این تحلیلگران بر آنند که افزایش تقاضا برای برنج این دو کشور به ویژه در بازار ایران و افغانستان ، از دلایل اصلی این افزایش قیمت است.
مناقصه های 240000 تنی قطر و 30000 تنی عراق که از بزرگترین بازارهای مصرف کننده برنج هند و پاکستان هستند، به ایجاد این فضای رقابتی و افزایش قیمت ها دامن زده است.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی