مــحـصولات

لوبياي سفيد
در انواع سايز و قالب هاي گوناگون وجود دارد كه ازجمله مي توان به انواع تخت، كرد ، كپسولي اشاره كرد كه اكثرا در ايران سايز تخت و متوسط آن به فروش مي رسد. كشورههاي چين ، آمريكا و كانادا مهمترين صادركنندگان آن مي باشند.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی